ခ်ဳပ္ပါ ဖရိန္

ခ်ဳပ္ပါ ဖရိန္ခ်ဳပ္ပါ ဖရိန္ခ်ဳပ္ပါ ဖရိန္ခ်ဳပ္ပါ ဖရိန္ခ်ဳပ္ပါ ဖရိန္

2′ , 4′ New Crown 555 ခ်ဳပ္ပါဖရိန္

2′ , 4′ SASEKO ခ်ဳပ္ပါဖရိန္